» دوره اجباری :: پنجشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸٩
» تاملی در سیاهیهای اجتماعی و پیشرفت علم و فناوری :: چهارشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٩
» در تکمیل بحث هدفمندی و پژوهش :: سه‌شنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٩
» هدفمندی یارانه ها: الگویی برای سرمایه گذاری دولت در آموزش و پژوهش :: چهارشنبه ۱٧ آذر ،۱۳۸٩
» ابزاری معیوب که هدف شد :: چهارشنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٩
» وزیر انرژی انگلیس در اسپرو :: دوشنبه ۳ آبان ،۱۳۸٩
» معیار کج! :: دوشنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸٩
» تواضع در عمل! :: سه‌شنبه ۱٦ شهریور ،۱۳۸٩
» فریمن :: سه‌شنبه ٩ شهریور ،۱۳۸٩
» دوستی های علمی: ضرورتها و الزامات :: جمعه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٩
» جایگاه اصطهبان در نقشه جامع علمی :: جمعه ۸ امرداد ،۱۳۸٩
» پیش از سیاست علم و فناوری :: دوشنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸٩
» اپیدمی GDPزدگی :: سه‌شنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٩
» روزنبرگ: سرپیری و معرکه گیری :: سه‌شنبه ۱٠ فروردین ،۱۳۸٩
» داد از فرهنگ... :: سه‌شنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸۸
» روش تحقیق :: دوشنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸۸
» بدیهای اسپرو :: یکشنبه ۸ آذر ،۱۳۸۸
» نشریه علمی ترویجی :: یکشنبه ۱ آذر ،۱۳۸۸
» نیلیزاسیون خاموش اقتصاد ایران :: یکشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸۸
» نجات علم از طریق غیر بومی سازی! :: دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
» تاملی در تولید مقاله و نظام علمی کشور :: دوشنبه ٢٤ فروردین ،۱۳۸۸
» سیاست تکنولوژی (follow up) :: شنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸٧
» "سیاست تکنولوژی" که من میبینم- ما کی به کار می­آییم؟ :: پنجشنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٧
» اگر لذت ترک لذت بدانی... :: پنجشنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٧
» طعم Research :: یکشنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٧
» اسپرو (3) یا رئیس جدید (2) :: شنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٧
» اسپرو (2)، یا رئیس جدید! :: چهارشنبه ۱۳ آذر ،۱۳۸٧
» یادی از ابوریحان :: شنبه ٢ آذر ،۱۳۸٧
» نرمهای ایرانی و دکتر پایا :: سه‌شنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸٧
» اقتصاد و ایدئولوژی :: یکشنبه ٥ آبان ،۱۳۸٧
» رهبری و علم اسلامی :: شنبه ۱٦ شهریور ،۱۳۸٧
» رهبری، تکنولوژی و هایدگر :: شنبه ٩ شهریور ،۱۳۸٧
» هرگز نخورد آب زمینی که بلند است :: شنبه ٢ شهریور ،۱۳۸٧
» ?Happy Birthday to WHAT :: شنبه ٢٦ امرداد ،۱۳۸٧
» چرخه ی نقشه :: شنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸٧
» ابرو را درست کنیم اما چشم را کور نکنیم :: شنبه ۱٢ امرداد ،۱۳۸٧
» آزاد سازی یا خصوصی سازی؟ :: شنبه ٥ امرداد ،۱۳۸٧
» تاملی در نظام فعلی پژوهش کشور :: دوشنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٧
» آمارتیا سن و شهر احمق های خردمند :: سه‌شنبه ۱۱ تیر ،۱۳۸٧
» دغدغه های یک بازیگر نسبتاً خردمند و فاقد عمو! :: سه‌شنبه ٤ تیر ،۱۳۸٧
» نهاد سفلگی! :: سه‌شنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸٧
» تحلیل گپ، روشی نوین و بومی در عرصه سیاست‌گذاری! :: شنبه ۱۱ خرداد ،۱۳۸٧
» نردبان ایتالیایی :: دوشنبه ٦ خرداد ،۱۳۸٧
» "باید" از "است" برنمی آید (2) :: چهارشنبه ۱ خرداد ،۱۳۸٧
» "باید" از "است" برنمی آید (1) :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸٧
» علم بهتر است یا تکنولوژی؟ :: شنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸٧
» شارلاتانیزم علمی :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸٧
» آن روی سکه :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٧
» نظریه جهانشمول علم و تکنولوژی: ممکن یا ممتنع؟ :: پنجشنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸٧
» تکنولوژی، فلسفه و دین :: شنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸٧
» قدرت از نوع زنانه اش! :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ،۱۳۸٧
» دامنه تحریم تا کجا؟ این‌بار نوبت علم و تکنولوژی :: جمعه ٢۳ فروردین ،۱۳۸٧
» مختصری در باب نقشه جامع علمی کشور :: یکشنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٧
» به بهانه سال نوآوری و شکوفایی :: سه‌شنبه ۱۳ فروردین ،۱۳۸٧
» نگاهی به کارگاه تخصصی علوم انسانی و چالش اشتغال :: چهارشنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٦
» چرا علوم انسانی مورد پرسش قرار می گیرند؟ :: شنبه ۱۸ اسفند ،۱۳۸٦
» اسپرو :: سه‌شنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸٦
» تاملی نقادانه بر یک نقد (پاسخ دکتر پایا) :: شنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸٦
» تصمیم کبری؟!؟!؟! :: سه‌شنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٦
» دانش هویت جمعی دارد :: شنبه ٤ اسفند ،۱۳۸٦
» حیرت در میان یاس و امید :: سه‌شنبه ۳٠ بهمن ،۱۳۸٦
» سیاست علم آنچنانکه باید باشد :: سه‌شنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٦
» سیاست علم آنچنانكه هست :: پنجشنبه ۱۸ بهمن ،۱۳۸٦
» جوهره سياستگذاري موثر در دو كلمه :: جمعه ۱٢ بهمن ،۱۳۸٦
» جستجو براي یك شخصیت روش شناختي :: چهارشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٦
» شما کجایید؟ :: جمعه ٢۸ دی ،۱۳۸٦
» معرفت شناسی روش تحقیق! :: جمعه ٢۱ دی ،۱۳۸٦
» سه نكته درباب نقشه جامع علمي كشور :: دوشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٦
» سياستگذاري غير سياسي: ممكن يا ناممكن؟ :: شنبه ۸ دی ،۱۳۸٦
» از بازار مبتنی بر اخلاق تا بازار مبتنی بر حقوق :: سه‌شنبه ٤ دی ،۱۳۸٦
» توسعه چيست؟ :: جمعه ۳٠ آذر ،۱۳۸٦
» پرهيز از "چکش" و "ميخ" مازلو در استراتژي :: سه‌شنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٦
» مدلی برای سياستگذاری علمی :: شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸٦
» از مقامات تبتل تا فنا پله پله تا ملاقات خدا :: سه‌شنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٦
» هر دو جان سوزند، اما اين كجا و آن كجا؟ :: یکشنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸٦
» سیاستگذاري براي جهانهاي متفاوت :: شنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸٦
» نقدپذیری، از حرف تا عمل :: چهارشنبه ٧ آذر ،۱۳۸٦
» نگاهي به اقتصاد "مطالعات علم و فناوري در كشور" :: یکشنبه ٤ آذر ،۱۳۸٦
» تمثيلي از براي سياستگذاران! :: پنجشنبه ۱ آذر ،۱۳۸٦
» سیاست گذاری به مثابه تکنولوژی :: سه‌شنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٦
» لیک امروز بُتا نوع دگر می خندی! :: دوشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٦
» چرا يكي، پس چندتا؟ :: جمعه ۱۸ آبان ،۱۳۸٦
» گامی به جلو :: چهارشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٦
» طرحواره ای برای مطالعه نوآوری در ايران :: شنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٦
» دکتر چه گفت؟ :: جمعه ۱۱ آبان ،۱۳۸٦
» فی مقامات شیخنا و مولانا... :: سه‌شنبه ۸ آبان ،۱۳۸٦
» توليد نفت و صنعت نفت :: سه‌شنبه ۸ آبان ،۱۳۸٦
» چگونه بچه‌دار شويم؟! :: یکشنبه ٦ آبان ،۱۳۸٦
» پارادوکس مردی که به زانو در آمد! :: شنبه ٥ آبان ،۱۳۸٦
» سياستگذاري علم و فناوري و نقش بنگاهها :: سه‌شنبه ۱ آبان ،۱۳۸٦
» آري، خاموش از كنار هم عبور مي كنیم! :: جمعه ٢٧ مهر ،۱۳۸٦
» در جستجوی نقشی برای فلسفه :: چهارشنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸٦
» اخلاق علمي :: پنجشنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸٦
» نلسون و مقوله سیاستگذاری :: دوشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸٦
» آينده رشته سياست‌گذاري علم و تكنولوژي چيست؟ :: پنجشنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٦
» بين رشته ای بودن :: پنجشنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٦
» درسهايي از قهرماني واليبال كشور براي توسعه صنعت :: یکشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸٦
» سياست‌گذاري علم و تكنولوژي چيست؟ :: یکشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸٦
» افتتاح وبلاگ سياستگذاري علم و تكنولوژي :: شنبه ۳ شهریور ،۱۳۸٦